Privatpolitik for Karlemosens Modelbane Klub, KMK

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databe-handlingsskik. Derfor har vi denne privatlivspolitik, der kort fortæller om, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klubformål og ud fra foreningens legitime interes-ser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere opfylder disse formål - eller når du an-moder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Karlemosen Modeljernbane Klub er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine oplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:

Kontaktperson : Klubbens sekretær, L. T. Larsen
Adresse  : Karlemoseparken, Køge
Telefonnummer : 28455211
Mail   : larsentybjerg@gmail.com
Hjemmeside : kmk.dk

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende medlemsoplysninger:
1. Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, kontooplysninger ved kontingentbetaling og indmeldelsesdato.
2. Vi ligger inde med fotos af vore medlemmer til anvendelse på hjemmesiden og i klubbladet "Mosebanen". Disse fotos og ledsagende tekst anvendes i overensstemmelse med en samtyk-kerklæring.
3. Vi ligger hverken inde med eller behandler personfølsomme data, som personnumre eller personlige oplysninger ud over de oven for anførte.

Her indsamler vi oplysninger fra 
Vi indsamler ikke oplysninger på dig som medlem, og vi ligger kun inde med oplysninger, som du selv har leveret os.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til begrænsede formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:
• At vi som forening har en legitim interesse i at liste dig som medlem
• At du har givet samtykke til, at vi må behandle (anvende) dine oplysninger
Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:
• At behandle medlemsoplysninger - herunder opkræve kontingent og tilsende klub-meddelelser
• At drive klubbens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem
• At opfylde lovgivningen
• At administrere din relation til klubben

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens legitime interesser:
• At håndtere dine medlemsrettigheder (f.eks. på generalforsamlingen) i henhold til for-eningens vedtægter
• At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kon-tingent mv.
• At kunne planlægge klubaktiviteter og -arrangementer
• At kunne vise situationsbilleder fra klubaftener og andre relaterede aktiviteter
• At bevare oplysninger af historik værdi for klubben

Samtykke
Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i de tilfælde, som er beskrevet oven for, er nødven-digt.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give dit samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af oplysninger
Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for klubben ud over disse som muligvis an-vendes i Mosebanen, og da kun efter dit samtykke (samtykkeerklæringen).

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
 Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, hvorledes vi behandler dine personoplysninger som medlem af klubben:
• Vi sletter oplysninger om dig et halvt år efter, at dit medlemskab er ophørt.
• Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på medlemmerne, så længe de har hi-storisk værdi for klubben.

Dine rettigheder
Når vi behandler dine oplysninger, har du ifølge persondataforordningen en række rettigheder:
• Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig. Det er det, vi oply-ser dig om i denne privatlivspolitik (som klub har vi oplysningspligt)
• Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig (indsigtsret)
• Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
• Du har ret til at flytte dine oplysninger - dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi harv om dig i et almindeligt anvendeligt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at hen-vende dig til bestyrelsen. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Henvende du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersø-ger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndigheder -Datatilsynet- over behandlingen af dine personoplys-ninger.

Revision af privatlivspolitikken
Klubben forbeholder sig ret til at ændre klubbens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitik-ken ændrer vi også datoen øverst i dokumentet. Ved væsentlige ændringer vil du modtage medde-lelse herom.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.
 
 

  Opdateret d. 3. juni 2018 - Made by: Henk Møller Rasmussen ©